AudioTool - Tools

ATKK_Tools2.png

Tools-osio (Työkalut) koostuu pääasiallisesti laitteista, joilla audiosignaalin reititykseen voidaan vaikuttaa eri tavoin. Työkaluja käyttäen voidaan esimerkiksi jakaa yksi signaali moneksi, kaksi signaalia yhdistää yhdeksi ja ennen kaikkea lukuisia signaaleja yhdistää yhdessä pisteessä - eli miksata. Tools-osio koostuukin käytännössä erilaisista miksereistä. Ainoan poikkeuksen tässä kategoriassa tekee Audiotrack-laite, joka nimensä mukaisesti toistaa audiotoolin sample-kirjastosta valittua audiota (Katso Samplet). Miksereistä ylivoimaisesti tärkein ja monikäyttöisin on 16-kanavainen Centroid-mikseri.

Centroid

ATKK_centroid.png

Centroid on 16 keskenään identtiseen kanavalohkoon jaettu, Audiotoolin suurin mikseri. Sen ulkoasu vastaa perinteistä analogista mikseriä, ja sen käytön hallitseminen tukee hyvin muidenkin miksereiden käyttöä. Jokaisella mikserin kanavalla on omat säätimensä, jotka vaikuttavat vain kyseiseen kanavaan reititettyyn audioon. Näiden säätimien lisäksi mikserissä on myös master-lohko, jonka panorointi- sekä tasosäädin vaikuttavat jokaiseen mikserin kanavaan samanaikaisesti.

Centroidin yksittäisen kanavalohkon säätimet (Ylhäältä alas):

 • Gain: säätää kanavaan syötetyn signaalin voimakkuutta.

 • High-, Freq-, Mid- sekä Low-säätimet: Kanavakohtaisen taajuuskorjaimen säätimet. Näillä vaikutetaan kanavan taajuussisältön, eli korostetaan tai vaimennetaan tiettyjä taajuusalueita. High vaikuttaa ylätaajuuksiin, Mid keskitaajuuksiin ja Low alataajuuksiin. Freq-säädin määrittää tarkemmin taajuusalueen, johon Mid-säädin vaikuttaa.

 • Aux 1 ja 2: Määrittävät, kuinka paljon kanavan sisältöä syötetään master-kanavasta (katso cnetroidin master-lohko) lähteviin auxeihin, esimerkiksi kaikulaitteelle.

 • Pre: Tämä nappi on joko päällä tai pois päältä. Pre:n ollessa päällä kanavan tason liukusäädin ei vaikuta auxiin lähtevään sisältöön. Kun Pre on pois päältä, kanavan liukusäädin taas vaikuttaa auxiin lähtevän signaalin tasoon.

 • Pan: Kanavan panorointi. Määrittää, kuullaanko kanavan signaali stereokuvassa keskeltä, vasemmalta, vaiko oikealta.

 • Liukusäädin: Pystysuunnassa liikkuva säädin vaikuttaa edeltävien säätimien prosessoiman signaalin lopulliseen tasoon.

 • M: Mute. Mykistää täysin kyseisen kanavan äänen.

 • S: Soolo. Soolon ollessa päällä vain ne Centroidin kanavat soivat, joiden S-nappi palaa.

Centroidin master-lohko

Centroid-mikserin oikeassa reunassa, 16 kanavalohkon jälkeen sijaitsee vielä master-lohko. Sen yläreunassa lukevasta “Sum out” tekstistä mikserin koko audiosisältö, eli kaikkiin 16 kanavaan tulevat signaalit, voidaan reitittää eteenpäin.

Master-lohkossa on myös neljä omaa säädintään

 • Aux 1 ja 2: Määrittää auxiin kytketyn laitteen tason. Auxiin kytketään laite reitittämällä auxin lähtö (send) laitteen sisääntuloon (in), ja reitittämällä vielä laitteen lähtö (out) Centroidin vastaavan auxin paluuseen (return). Varmasti yleisin auxissa käytetty laite on kaiku (reverb), jonka dry/wet on säädetty maksimiarvoonsa. Tällöin Centroidin  Master-lohkon Aux-säätimillä kyetään vaikuttamaan kaiun määrään. Master-lohkon aux-säätimien lisäksi jokaisella kanavalla on oma erillinen aux-säätimensä, jolla voidaan säätää jokaista kanavaa, reverbin tapauksessa kaiun määrää, erikseen (Katso video).

 • Pan: kaikkien Centroidin kanavien yhteinen panorointi; märittää samanaikaisesti kaikkien mikserin kanavien sijainnin stereokuvassa.

 • Master-liuku (Master Volume): Määrittää mikserin kaikkien kanavien yhteisen tason.

Centroidin Aux:n toiminta:

Merger ja Splitter

Kaksi yksinkertaista työkalua, joilla yksi audiosignaali voidaan jakaa moneksi, tai monta signaalia voidaan yhdistää yhdeksi. Mergerin ja Splitterin toiminnat ovat keskenään päinvastaiset.

Merger

ATKK_merger.png
 
 • Laitteessa on kolme sisäänmenoa; A, B ja C.

 • Sisäänmenoihin reititetyt audiosignaalit summautuvat yhdessä ulostulossa (Out)

 • Laitteen oranssin kolmion päällä olevaa palloa liikuttelemalla voidaan määrittää sisäänmenojen välistä tasapainoa; pallon siirtäminen lähemmäs nurkkaa vahvistaa audiosignaalia nurkkaa vastaavassa sisäänmenossa. Huomaa, että yhden sisäänmenon vahvistaminen vaikuttaa aina myös kahden muun sisänmenon tasoon (Katso video).

 • Slope kytkin: Määrittää, miten ja kuinka jyrkästi kolmiosäädin käyttäytyy.

 • Merger on käyttötarkoitukseltaan lähellä Centroidia; se yhdistää audiosignaaleja, eli on mikseri.

Splitter

ATKK_splitter.png
 
 • Mergerin käänteisversio; jakaa yhden audiosignaalin moneksi

 • Yksi sisäänmeno (In)

 • Kolme ulostuloa (A, B ja C), joihin sisäänmenoon reititetty signaali jakaantuu.

 • Signaalin jakosuhdetta voidaan säädellä kolmiosäätimellä (katso Merger).

 

Kolmiosäätimen toiminta:

Kobolt

ATKK_kobolt.png

Kobolt on hyvin pelkistetty mikseri, jossa on Centroidin tapaan 16 keskenään samanlaista kanavaa. Siinä ainoat kanavakohtaiset säädöt ovat taso sekä panorointi. Koboltissa ei myöskään ole varsinaista Master-lohkoa, vaan ainoastaan yhteinen tasosäätö kaikille mikserin kanaville. Kobolt on kaikessa yksinkertaisuudessaan kätevä ja selkeä työkalu. Sitä kannattaa käyttää Centroidin sijasta lähinnä, jos ei tunne tarvetta auxeille tai kanavakohtaiselle taajuuskorjaukselle.

Minimixer

ATKK_minimixer.png
 

Minimixer on nelikanavainen pikkumikseri. Se muistuttaa ulkonäöllisesti Koboltia, mutta on ominaisuuksiltaan lähempänä Centroidia. Muidenkin miksereiden tapaan Minimixerin kanavat ovat keskenään identtisiä. Neljän kanavansa lisäksi Minimixer sisältää Centroidin master-lohkoa muistuttavan osan laitteen oikeassa reunassa, jossa voidaan vaikuttaa kanavien yhteiseen tasoon sekä aux-lähdön kokonaistasoon.

Minimixerin yksittäisen kanavan säätimet:

 • Bal: Kanavan panorointi. Määrittää, kuullaanko kanavan signaali stereokuvassa keskeltä, vasemmalta, vaiko oikealta.

 • Aux: Määrittää, kuinka paljon kanavan sisältöä syötetään auxeihin, esimerkiksi kaikulaitteelle.

 • Aux-säätimen vieressä oleva painike on toiminnaltaan Centroid-mikserin Pre-painiketta vastaava.

 • M: Mute. Mykistää täysin kyseisen kanavan äänen.

 • S: Soolo. Soolon ollessa päällä vain ne Centroidin kanavat soivat, joiden S-nappi palaa.

 • Level: säätää kanavaan syötetyn signaalin voimakkuutta.

ATKK_crossfader.png

Crossfader

Crossfader on kaksikanavainen “DJ-mikseri”. Sillä kyetään muuttamaan kahden erillisen signaalin välistä tasapainoa käyttämällä laitteen alaosassa olevaa sivuttaista liukusäädintä. Laitteessa on Centroid-mikserintavoin myös kanavakohtainen kolmiosainen taajuuskorjain.


Crassfaderin säätimet:

 • Gain (ylärivi): säätää kanavaan syötetyn signaalin voimakkuutta.

 • Frequency (ylärivi, mustat säätimet): Kanavan taajuuskorjaimen alueasetukset. Näillä kolmella säätimellä määritetään, mihin taajuusalueeseen kukin parametri (low, mid ja high) vaikuttaa.

 • Gain (alarivi, kolme harmaata säädintä/kanava): Nämä säätimet määrittävät, kuinka paljon mustien säätimien määrittämää taajuutta vaimennetaan tai korostetaan. Säädinten osoittaessa suoraan ylös muutosta ei tapahdu.

 • K (=kill): “tappaa” eli vaimentaa täysin yläpuolellaan olevan mustan säätimen osoittaman taajuuden.

 • Balance: Märittää samanaikaisesti molempien Crossfaderin kanavien sijainnin stereokuvassa (panorointi).

 • Level: säätää molempien kanavien voimakkuutta samanaikaisesti.

 • Slope: kolmiasentoinen kytkin määrittää, miten ja kuinka jyrkästi kahden kanavan välinen vaakaliuku käyttäytyy.